+(371) 67-42-52-32 (10:00-17:00)

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas datu apstrādes mērķi

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes drošība

Personas datu kategorijas

Personas datu apstrāde

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Personas datu saglabāšana

Sīkdatņu lietošana

Grozījumi privātuma politikā

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat Privātuma politikas noteikumiem!

Privātuma politika

Uzņēmumam SIA General Serviss (turpmāk tekstā General Serviss) ir svarīgi ievērot personu privātumu un personas datu aizsardzību.  Esam izstrādājuši privātuma politiku, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus, nosacījumus un ar datu subjektu personas datiem saistītās tiesības.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA General Serviss, vienotās reģistrācijas Nr. 40103340057,  juridiskā adrese Rīgā, Ģerāniju iela 3, LV-1067. 

Elektroniskā pasta adrese: serviscentrs@serviscentrs.lv, kontakttālruņa numurs: +371 67425232.

2. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties General Serviss  juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

- fiziskajām personām – klientiem un citiem General Serviss  pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai ( klientam, lietotājam) saņem vai nodod General Serviss  jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

- General Serviss  darbnīcas, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

- General Serviss  uzturēto mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz General Serviss  kontaktu centra tālruņiem (turpmāk - Klienti).

5. General Serviss  rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (General Serviss  mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi

7. General Serviss veic personas datu apstrādi, lai pildītu līgumu un nodrošinātu tā izpildi, balstoties uz klienta piekrišanu, un lai pildītu no likuma izrietošos pienākumus.

8. Personas datu apstrādes mērķis uzņēmumā General Serviss  ir:

- personu identifikācija un autentifikācija;

- klientu apkalpošana;

- attālinātā līguma noslēgšana un izpilde, lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;

- preču piegāde un pakalpojumu ierīkošana un sniegšana (līguma saistību izpilde);

- garantijas saistību izpilde;

- rēķina izsniegšana un norēķinu administrēšana;

- tehnisku uzlabojumu veikšana;

- lietotāja konta izveide tīmekļa lapā;

- mārketinga informācijas nosūtīšana;

- mājaslapu uzturēšana un darbības uzlabošana;

- anonīma statistikas veikšana;

- citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9.  General Serviss  apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

- līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

- normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu General Serviss  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

- saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

- leģitīmās interesēs - lai realizētu no General Serviss  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas General Serviss  leģitīmās intereses;

- datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu General Serviss  nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

10. General Serviss  leģitīmās intereses ir:

-  pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

-  nodrošināt līguma saistību izpildi;

 -saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;

-  nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

- analizēt General Serviss mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

-  administrēt Klienta kontu mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

-  reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

-  nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;

- administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

-vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

-  informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu kategorijas

11. General Serviss  personas datu apstrādi veic par personu, kura personas datus ir atklājusi.

12.. General Serviss veic sekojošu personas datu apstrādi:

- Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, paraksts, kontaktpersonas amats;

- Personas kontaktinformācija:  adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

- interneta dati: lietošanas seansa dati, sīkdatnes, tīmekļa lapas autorizācijas dati un IP adreses;

- jebkuru citu informāciju, kura mums ir sniegta mūsu Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izpildīšanas laikā vai sazinoties ar mums.

13. General Serviss  ir atbildīgā personas datu apstrādes veicēja, ievērojot konfidencialitātes principus un personas datus publiskojot tikai stingri ierobežotā apjomā, nodrošinot personu privātumu.

14. Uzņēmuma General Serviss  pilnvarotajām personām ir pieeja, lai veiktu personas datu grozīšanu un apstrādi.

Personas datu apstrāde

15.  General Serviss apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 16.  Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai General Serviss var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, remonta pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, General Serviss sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par General Serviss datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un General Serviss ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

17.  General Serviss sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei General Serviss uzdevumā.

18. General Serviss neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

-  ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);

- ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos General Serviss  likumīgo interešu aizsardzībai.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

19. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties www.serviscentrs.lv majas lapā, sadaļa “mani dati’, pakalpojumu pieteikšanas formās un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz General Serviss  kontaktu centra tālruni 67425232 vai klātienē General Serviss  servisa centrā.

20.  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

 Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

21.  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

22. Klientam ir tiesības izteikt sūdzību par personas datu apstrādi Datu aizsardzības inspekcijai.

Personas datu saglabāšana

23. General Serviss  personas datus saglabā veidā, kas datu subjektus ļauj identificēt tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pildītu mērķi, izņemot gadījumos, kad tiek pildītas no likuma izrietošās prasības.

24. General Serviss  iznīcina un/ vai dzēš visus personas datus, kurām nav saglabāšanas mērķa.

 Sīkdatņu lietošana

25. Sīkdatne ir mazs teksta fails, kuru tīmekļa lietotājs automātiski personas  izmantojamā ierīcē saglabā. Sīkdatnes lietojam ar nolūku ievākt anonīmu un vispārīgu statistiku par tīmekļa lapas apmeklētāju skaitu.

26. Vietne www.serviscentrs.lv izmanto sīkdatnes, lai padarītu lietotāja pieredzi ērtāku.

27.  Apmeklējot Vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Vietni, Apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Apmeklētāja kā interneta vietnes www.serviscentrs.lv lietotāja piekrišana.

28. Nepiekrītot sīkdatņu lietošanai, ierīcē saglabātās sīkdatnes iespējams bloķēt. Šim nolūkam jāmaina tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi. Ja sīkdatnes netiek izmantotas, visi pakalpojumi var nebūt pieejami. Savu piekrišanu Apmeklētājs jebkurā laikā var atsaukt, dzēšot saglabātās sīkdatnes.

29.  Apmeklētāja ērtību labad, Vietne var saturēt norādes un/vai references uz citām mājaslapām. Lūdzu, ņemt vērā, ka General Serviss nenes atbildību par privātuma pieredzi vai saturu citās mājas lapās, un, ka, jebkurā gadījumā, Privātuma Politika neattiecas uz šīm lapām.

Grozījumi privātuma politikā


497 30.11.-0001
0

.

Sveicināti. Šajā mājaslapa tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot mājas lapu, Jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.